O klubu

EquiSchool z.s.

IČ: 70814261, se sídlem Široká č.p. 9,110 00 Praha 1

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 3625

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek  EquiSchool  z.s., IČ: 70814261, se sídlem Široká č.p. 9,110 00 Praha 1  (dále jen EquiSchool“) v souvislosti se svojí  činností zpracovává jako správce osobní údaje svých členů a účastníků jezdeckých kempů a táborů.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, k čemu Vaše osobní údaje potřebujeme, jak s nimi budeme nakládat a jaká Vám v této souvislosti vznikají práva.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“). Neustále se snažíme zvyšovat standard zabezpečení Vašich osobních údajů, abychom je ochránili před případným zneužitím.

 1. K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vámi předané osobní údaje zpracováváme především za účelem zajištění  evidence účasti fyzických osob (nezletilých dětí)  na jezdeckých akcích pořádaných EquiSchool.

Vámi předané osobní  údaje  využíváme k zasílání  sdělení, kdy Vás informujeme o činnosti EquiSchool,  novinkách a plánovaných akcích.

Fotografie, zvukové a obrazové záznamy, event. jméno a příjmení   zveřejňujeme v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek EquiSchool a na sociálních sítích za účelem prezentace  činnosti EquiSchool.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je získáváme?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určité fyzické osobě anebo údaje, na základě kterých lze tuto osobu přímo či nepřímo určit (např. jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, e-mail, telefon atd.).

Osobními údaji tedy nejsou údaje vztahující se k obchodním společnostem a jiným právnickým osobám (např. IČ, DIČ, sídlo atd.).

V případě   účastníků jezdeckých akcí pořádaných EquiSchool  (jak nezletilých dětí, tak i jejich rodičů) se  jedná o osobní údaje uvedených osob.

Zpracováváme pouze a výlučně ty osobní údaje, které nám sami poskytnete. Konkrétně se zpravidla jedná o jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail a telefonní číslo a informace o zdravotním stavu účastníka jezdeckých akcí pořádaných EquiSchool.

 1. Potřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas?

Vaše osobní údaje můžeme v dále uvedených případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu.

V první řadě se jedná se o situace spojené s realizací Vaší objednávky účasti na jezdeckých akcích. V takovém případě je právním základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné ke splnění závazků z  uzavřené  smlouvy, protože Vaše osobní údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a registraci účastníka. Následně využíváme Vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Po registraci účastníka na jezdeckých akcích uchováváme Vaše osobní údaje a detaily vztahující se k příslušné registraci  pro případ, že by v budoucnu  mezi námi vznikly  neshody ohledně toho zda byly řádně a včas splněny závazky z uzavřené smlouvy. Abychom mohli vymáhat naše nároky ze smlouvy anebo se úspěšně bránit nárokům uplatněným z Vaší strany, uschováváme Vaše osobní údaje a zpracováváme je tak pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů, což je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR samostatným právním základem pro zpracování osobních údajů.

Konečně využíváme osobní údaje stávajících zákazníků k zasílání sdělení, informací o našich novinkách, akcích a speciálních nabídkách. Zpracování osobních údajů stávajících zákazníků za účelem přímého marketingu je podle nařízení GDPR považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

V žádném z těchto případů právní předpisy nevyžadují Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů bychom nemohli plnit naše závazky z uzavřené  smlouvy a dodat Vám objednané služby, případně vymáhat řádné splnění Vašich závazků.

Pokud si nepřejete dostávat naše další obchodní sdělení, postačí, pokud vznesete námitku. Podrobnější postup naleznete v bodě 4.

 1. Co dělat, pokud nechcete dostávat naše obchodní sdělení?

Pokud si nepřejete dostávat naše obchodní sdělení, dejte nám to vědět. Můžete kliknout na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše odhlásit. Anebo nám zašlete e-mail na info@equischool.cz

Vaši žádost co nejdříve zpracujeme a zašleme Vám zpět potvrzení, že jste byl odhlášen ze zasílání našich obchodních sdělení. A pak již žádnou naši obchodní nabídku neobdržíte. I nadále však můžeme Vaše osobní údaje využívat v souvislosti s dodáním objednaných služeb či k vymáhání povinností z uzavřené  smlouvy.

Pokud se budete chtít k zasílání našich nabídek znovu přihlásit, je to samozřejmě kdykoli možné. Pošlete nám e-mail na: info@equischool.cz

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje v žádném případě nepředáváme třetím osobám pro účely jejich vlastního marketingu.

K Vašim osobním údajům mají  přístup pouze členové EquiSchool a dále naši obchodní partneři, kteří pro nás zajišťují subdodávku jednotlivých  dílčích služeb. U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji.

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pouze v rámci EU.

Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímáme bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standard zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle příslušných právních předpisů.

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme Vaše osobní údaje do doby, než vznesete námitku a odhlásíte se ze zasílání obchodních sdělení (viz čl. 4).

 1. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům. Zajímá Vás, jaké údaje o Vás evidujeme? Na Vaší žádost Vám potvrdíme, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a jaká další práva Vám vznikají v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • právo na opravu. Změnil se nějaký z Vašich osobních údajů? Dejte nám to prosím co nejdříve vědět. Když nás upozorníte, bez zbytečného odkladu aktualizujeme osobní údaje, které o Vás evidujeme, a opravíme veškeré nepřesnosti.
 • právo na výmaz. Nechcete, abychom využívali Vaše osobní údaje? Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, anebo jsme snad Vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
 • právo na omezení zpracování. Chcete omezit rozsah, v jakém využíváme Vaše osobní údaje? Pokud nás o to požádáte, v dále uvedených případech omezíme zpracování Vašich osobních údajů: (i) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, (ii) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, k nimž jsme je zpracovali anebo (iv) vznesl jste námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a dosud jsme neposoudili, zda převažují Vaše oprávněné důvodu pro likvidaci Vašich údajů nad našimi oprávněnými zájmy. Na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto případě Vaše osobní údaje u nás uchovány, nicméně je nebudeme využívat k účelům, pro které bylo zpracování omezeno.
 • právo vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení. Již nechcete dostávat naše obchodní sdělení, informací o našich novinkách, akcích a speciálních nabídkách? Můžete kdykoli vznést námitku. Stačí jednoduše kliknout na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše odhlásit. Anebo nám zašlete e-mail na: info@equischool z.s. Zpracujeme co nejdříve Vaši žádost a potvrdíme Vám, že jste byli odhlášeni ze zasílání obchodních sdělení. A potom už Vaše osobní údaje pro marketingové účely využívat nebudeme.
 • právo vznést námitku. Námitku můžete vznést i v případě, že nesouhlasíte s jiným zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných práv a zájmů, než je přímý marketing. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků anebo v případech, kdy naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte nám proto říct, co konkrétně Vám vadí.
 • právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Dostaly se Vaše osobní údaje do nepovolaných rukou? Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a nastalá situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat.
 • právo podat stížnost. Nejste spokojeni s tím, jak postupujeme při zpracování Vašich osobních údajů? Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů. Ale budeme rádi, pokud to nejdříve řeknete nám a vše společně vyřešíme.
 1. Kdo vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ?

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) funkci pověřence pro ochranu osobních údajů  pro EquiSchool z.s. vykonává předsedkyně  EquiSchool, paní Lucie Pilátová, kontaktovat jí můžete na  e-mailu: info@equischool.cz. Prostřednictvím  pověřence můžete u EquiSchool uplatňovat svá práva z titulu GDPR.

Dejte svým dětem jedinečný zážitek!